E-BOOK

SOFTWARE & APPLICATIONS

  HERMES FENG SHUI s.r.o.

  Koceľova 1105/1

  94901 Nitra

  IČO: 44831391

  DIČ: 2022856671  

  ---------------------------------------
  Division: HERMES Soft
  
KONTAKTY :

  e-mail : info@hermes-ebook.com

   
  
  
  

E-BOOKS

         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-KNIHA

8,- €

 Učebnica Feng Shui I.  (Teória a prax)
  jazyk : Slovenčina

413 strán

  Vydavateľ :

 Ivan Paulíček HERMES

  EPUB: ISBN 978-80-89874-01-9

  MOBI:  ISBN 978-80-89874-02-6

OKAMŽITE NA ČÍTANIE

recenzie viac o titule  domy  záhrady
Učebnicu môžete čítať na týchto zariadeniach :

- Čítačka kníh (napr. Kindle)

- Počítač - Win a Mac

- Smartphone a Tablet  - OS Android

- iPhone a iPad - iOS

Stiahnite si aplikáciu na čítanie pre svoje zariadenie.

 

Pre uživateľov zariadení Apple

Učebnica Feng Shui k dispozícii na iBookStore

Prvé Elektronické vydanie mimoriadne úspešnej printovej publikácie Učebnica Feng Shui diel I.(printové vydanie 2007)

Táto učebnica je písaná odborne-logicky, postupne, prakticky použiteľne, ale predovšetkým zrozumiteľne.

pre Čitačky/Tablet / Mobil / PC

E-KNIHA  

8,- €

Epub

Mobi

------------------------------------------

Učebnica je vynikajúcim pomocníkom pri praktickej práci na úprave a harmonizácii akéhokoľvek priestoru. Kniha obsahuje množstvo znalostí, skúseností, postupov, praktických príkladov a doposiaľ nepublikovaných systémov feng shui. Všetky systémy sú pomocou tejto knihy medzi sebou vzájomne prepojené, usporiadané a vytvárajú jeden logický ucelený celok.

Systémy feng shui sú vysvetľované na praktických príkladoch z konkrétnej praxe.

Učebnica je koncipovaná pre široké spektrum čitateľov, svoje si v nej nájdu úplní nováčikovia, nadšenci feng shui, profesionálni poradcovia, ale i architekti a projektanti.

 RECENZIE

Ukážka printového vydania 

(2007)

 

Kniha bola väčšinou čitateľov hodnotená ako

najlepšia kniha s tematikou feng shui.

 

Niekoľko reakcií od čitateľov :

 

- Tá kniha je naozaj najlepšia čo som kedy čítal, funguje to, ste najlepší, ďakujem

 

- Kniha je perfektná ale prosím vás môžete mi napísať odkiaľ ste to písali veď na

  internete som také nič nenašla

 

- Po tom množstve prečítaných kníh o feng shui mi to konečne dáva zmysel

 

- Tá kniha je môj poklad, ale mám už z nej šalát lebo ju nosím všade so sebou,

   kedy plánujete ďalší diel?

 

- Čítal som ju už minimálne 20 krát a vždy v nej nájdem niečo nové

 

- Mám printové vydanie zakúpila som si i toto elektronické, uprednostňujem síce

  klasické knihy, ale čítať odbornú literatúru je asi lepšie v elektronickej forme, rýchlejšie

  sa dostanem k potrebným informáciám

 

   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-BOOK

14,40 $

 Textbook Feng Shui - Theory and Practice
  language : English

614 pages

  Publisher : Ivan Paulíček HERMES
  EPUB: ISBN 978-80-89874-07-1

FOR DOWNLOAD

reviews

preview

houses

gardens

Read on any device :

- Readers (Kindle)

- PC - Win a Mac

- Smartphone and Tablet  - OS Android

- iPhone and iPad - iOS

Download the app to read ebook on your device

The first electronic edition of the exceptionally successful publication “Feng Shui Textbook I. - Theory and Practice” (published in Europe 2007).

The authors of the book are veteran practitioners of feng shui, hence it is written in a professional, logical, gradual, practical and usable, but above all in an understandable manner.

for Readers/ Tablet / Mobil / PC

E-BOOK  

14,40 $

You can buy on

com, co.uk, ca, de, at, ch, es, fr, it, nl, in, com.br, com.mx, ...

-----------------------------------------

This book is an excellent help in practical work - in the selection, preparation and harmonization of any space and contains a lot of knowledge, experience, practical techniques and examples, graphic demonstrations and previously unpublished systems of feng shui.
With the help of this book, all systems are linked with each other and arranged to form a logical and coherent whole. Feng Shui systems are explained through practical examples from actual practice. The textbook is designed for a wide range of readers, whether they are complete novices, feng shui enthusiasts, professional advisors, architects or designers.
 REVIEWS

Preview print edition 

(in Europe 2007)

 

The book was by most readers rated

as the best book on feng shui.

 

Several responses from readers :

 

- The book is really the best I have ever read, it works, you're the best, thank you.

 

- The book is perfect but could you please write to me where have you got the

   information from because I have not found anything like it on the Internet.

 

- After the amount of books I have read about feng shui, it finally makes sense to me.

 

- The book is my treasure, but it is falling apart because I carry it around with me

   wherever I go. When are you planning to release a next edition or volume?

 

- I have read the book at least 20 times already and I have always found something new.

 

- I have bought the hardcopy as well as the electronic version of the book. Although I

  prefer traditional books, it is probably better to read specialized literature in an

  electronic form as one can find the necessary information much quicker. By the way,

  the book is super readable in the reader.

 

   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-KNIHA

219,- Kč

 Učebnice Feng Shui I.  (Teorie a praxe)
  jazyk : Čeština

413 stran

  Vydavatel : Ivan Paulíček HERMES (2007-2016)
  EPUB: ISBN 978-80-89874-04-0

  MOBI:  ISBN  978-80-89874-05-7

OKAMŽITE KE ČTENÍ

Učebnici můžete číst na těchto zařízeních :

- Čtečka knih (např. Kindle)

- Počítač - Win a Mac

- Smartphone a Tablet  - OS Android

- iPhone a iPad - iOS

Stáhněte si aplikaci na čtení pro své zaříení

 

Pro uživatele zařízení  Apple

Učebnice Feng Shui k dispozici na iBookStore

První Elektronické vydání mimořádně úspěšné printové publikace Učebnice Feng Shui díl I. (printové vydání 2007) Tato učebnice je psaná odborně-logicky, postupně, prakticky použitelně, ale především srozumitelně.

 

pro Čtečky / Tablet / Mobil/  PC

E-KNIHA  

219,- Kč

Epub

Mobi

------------------------------------------

Učebnice je vynikajícím pomocníkem při praktické práci na úpravě a harmonizaci jakéhokoliv prostoru. 

Kniha obsahuje množství znalostí, zkušeností, postupů, praktických příkladů a doposud nepublikovaných systémů feng shui.

Všechny systémy jsou pomocí této knihy mezi sebou vzájomně propojené, uspořádané

a vytvářejí jeden logický ucelený celek.

Systémy feng shui jsou vysvětlované na praktických příkladech z konkrétní praxe.

Učebnice je koncipovaná pro široké spektrum čtenářů, své si v ní najdou úplný nováčci, nadšenci feng shui, profesionální poradci, ale i architekti a projektanti.

 RECENZE

Ukázka printového vydání 

(2007)

 

Kniha byla většinou čtenářů ohodnocena jako

nejlepší kniha s tematikou feng shui.

 

Několik reakcí od čtenářů :

  

- Tahle kniha je opravdu to nejlepší, co jsem četl, funguje to, ste nejlepší, děkuji

 

- Kniha je perfektní ale prosím vás můžete mi říct odkud jste to psali vždyť na internetu 

  jsem nic takového nenašla

 

- Po množství přečtených knih o feng shui mi to konečně dává smysl

 

- Tahle kniha je můj poklad, ale mám ji už celou rozpadlou protože ji nosím všude sebou,

   kdy plánujete další díl?

 

- Četl jsem ji již minimálně 20 krát a pokaždé v ní najdu něco nového

 

- Mám printové vydánie zakoupila jsem si i toto elektronické, upřednostňuji sice klasické

  knihy, ale číst odbornou literaturu je asi lepší v elektronické formě, rychleji se dostanu

  k potřebným informácím

 

 
   

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

info@moja-apka.sk

© Hermes, All rights reserved